چراغ قوه کملیون مدل SL5240NCamelion SL5240N Flashlight